Cho biết mỗi tính trạng do một gen quy định và trội hoàn toàn. Ở đời con của phép lai ♀ × ♂, loại kiểu hình A-B-D- có tỉ lệ 40,5%. Cho biết ở hai giới có hoán vị gen với tần số như nhau. Tần số hoán vị gen là

A. 30%.
B. 40%.
C. 36%.
D. 20%.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: D- = ¾ A-B- = 50% + ab/ab → ab/ab = 4% → giao tử ab = 20% → giao tử hoán vị

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...