Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và trội hoàn toàn. Ở đời con của phép lai AaBBDd x AaBbdd có tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình lần lượt là

A. 2:2:2:2:1:1:1:1:1:1:1:1 và 9:3:3:1.
B. 2:2:2:2:1:1:1:1:1:1:1:1 và 3:3:1:1.
C. 2:2:2:2:1:1:1:1 và 3:3:1:1.
D. 2:2:1:1:1:1:1:1 và 3:3:1:1.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...