Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và trội hoàn toàn. Ở đời con của phép lai nào sau đây, ở giới đực và giới cái đều có tỉ lệ kiểu hình giống nhau?

A. AaXBXb x aaXBY.
B. AaXbXb x AaXbY.
C. AaXbXb x aaXBY.
D. AaXBXb x AAXBY.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: ở đây chúng ta không quan tâm cặp gen Aa vì chúng giống nhau ở hai giới Chúng ta chỉ xét cặp giới tính trong đó chỉ có cặp AaXbXb × AaXbY là cho đời con (3A- : 1aa) ( XbXb : XbY) giống nhau ở cả hai giới

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...