Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng phân li độc lập nhau, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai: AaBbDd x aaBbdd cho tỉ lệ đời con ít nhất 2 trong 3 tính trạng lặn là

A. 6/8.
B. 3/8.
C. 5/16.
D. 3/16.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: AaBbDd × aaBbdd Ta có: TH 2 tính trạng lặn + 1 tính trạng trội sau: aaB_dd = 1/2 * 3/4 * 1/2 = 3/16 A_bbdd = aabbD_ = 1/2 * 1/4 * 1/2 = 16 TH 3 tính trạng đều lặn: aabbdd = 1/2 * 1/4 * 1/2 = 1/16 ⇒ tỉ lệ đời con ít nhất 2 trong 3 tính trạng lặn là: 3/16 + 2 * 1/16 + 1/16 = 3/8 ⇒ Chọn B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...