Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ:

A. 7/128.
B. 9/ 128.
C. 27/256.
D. 27/64.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Các gen phân li độc lập, và trội hoàn toàn. AaBbDdEe × AaBbDdEe. Thế hệ sau với kiểu hình gồm 3 tính trạng trội, 1 tính trạng lặn Tính trạng trôi có tỷ lệ 3/4, tính trạng lặn có tỷ lệ 1/4 Kiểu hình 3 tính trạng trội, 1 lặn: .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...