** Cho biết màu sắc hoa của 1 loài do 1 gen quy định, trong đó hoa phấn đỏ trội so với hoa phấn trắng. Thực hiện các phép lai với kết quả sau:

Phép lai 1: P1: Hoa phấn trắng x hoa phấn trắng → F1-1 100% là hoa phấn trắng.

Phép lai 2: P2: Hoa phấn hồng x hoa phấn hồng.

             F1-2:     218 cây hoa phấn  đỏ.

                         427 cây hoa phấn hồng.

                         212 cây hoa phấn trắng.

Phép lai 3: P3: Hoa phấn hồng x hoa phấn trắng.

F1-3:                  102 cây hoa phấn hồng : 99 cây hoa phấn trắng.

Kiểu gen của các cặp P trong 3 phép lai lần lượt là:

A.

P1: AA x AA; P2: Aa x Aa; P3: Aa x aa.

B.

P1: aa x aa; P2: Aa x Aa; P3: Aa x aa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

P1: aa x aa; P2: Aa x Aa; P3: Aa x aa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...