Cho biết $m=4,0015u$; ${{m}_{O}}=15,999u$; ${{m}_{p}}=1,0073u$; ${{m}_{n}}=1,0087u$. Hãy sắp xếp các hạt nhân $_{2}^{4}He$, $_{6}^{12}C$, $_{8}^{16}O$ theo thứ tự tăng dần độ bền vững. Câu trả lời đúng là

A. $_{6}^{12}C,\,\,_{2}^{4}He,\,\,_{8}^{16}O;$
B. $_{6}^{12}C,\,\,_{8}^{16}O,\,\,_{2}^{4}He;$
C. $_{2}^{4}He,\,\,_{8}^{16}O,\,\,_{6}^{12}C;$
D. $_{2}^{4}He,\,\,_{6}^{12}C,\,\,\,_{8}^{16}O;$
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...