Cho biết khối lượng các prôtôn, nơtrôn lần lượt là:

mp= 1,0073u, mn= 1,0087u, lu = 931

Hạt nhân bền vững nhất trong các hạt nhân , Cs, Fe và He là:

A.

Cs.

B.

.

C.

Fe.

D.

He.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

.

- Xét hạt nhân , ta có:

Khối lượng các nuclon khi chưa liên kết:

m01 = Z.mp + (A - Z),mn = 236,9157u

Độ hụt khối: Δm1 = m01 - m1 = 236,9157u - 235u = 1,9157u

Năng lượng liên kết:

ΔE1 = Δm1c2= 1,9157uc2= 1,9157.931(MeV) = 1783,5167 (MeV)

Năng lượng liên kết riêng: ε1 = 7,5894(MeV)

- Xét hạt nhân Cs, ta có:

Khối lượng các nuclon khi chưa liên kết:

m02= Z.mp + (A - Z).mn = 138,1149u

Độ hụt khối: Δm2 = m02 - m2 = 138,1149u - 137u = 1,1149u

Năng lượng liên kết:

ΔE2 = Δm2c2= 1,1149uc2 = 1,1149.931 (MeV) = 1037,9719 (MeV)

Năng lượng liên kết riêng: ε2 = 7,5764 (MeV)

- Xét hạt nhân  Fe, ta có:

Khối lượng các nuclon khi chưa liên kết: m03 = Z.mp + (A - Z).mn = 56,4508u

Độ hụt khối: Δm3 = m03 - m3 = 56,4508u - 56u = 0,4508u

Năng lượng liên kết:

ΔE3 = Δm3c2 = 0,4508uc2 = 0,4508.931(MeV) = 419,6948 (MeV)

Năng lượng liên kết riêng: ε3 = 7,49455 (MeV)

Xét hạt nhân  He, ta có:

Khối lượng các nuclon khi chưa liên kết: m04 = Z.mp + (A - Z).mn = 4,032u

Độ hụt khối; Δm4 - m04 - m4 = 4,032u - 4u = 0,032u

Năng lượng liên kết: ΔE4 = Δm4c2 = 0,032uc2 = 0,032.931 (MeV) = 29,792 (MeV)

Năng lượng liên kết riêng: ε4 = 7,448 (MeV)

Từ các tính toán trên cho thấy hạt nhân bền vững nhất trong các hạt nhân , Cs, Fe và He là .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...