Cho biết khối lượng các hạt α, proton, nowtron lần lượt là:

mα = 4,0015u, mp = 1,0073u, mn = 1,0087u, lu = 931

Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân nguyên tử Heli là:

 

A.

0,0305 MeV.

B.

14,2 MeV.

C.

7,1 MeV.

D.

28,4 MeV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

7,1 MeV.

Ta có:

Khối lượng các nuclon khi chưa liên kết: m0 = Z.mp + (A- Z).mn = 4,032u

Độ hụt khối: Δm = m0 - m = 4,032u - 4,0015u = 0,0305u

Năng lượng liên kết: ΔE = Δmc2 = 0,0305uc2 = 0,0305.931 (MeV) = 28,3955 (MeV)

Năng lượng liên kết riêng: ε =  = 7,098875(MeV) ≈ 7,1 (MeV).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...