Cho biết hệ số cân bằng của phương trình hóa học sau là phương án nào ?

  CH3CHO + KMnO4  + H2SO4  CH3COOH  +  MnSO4 +  K2SO4  +  H2O

A.

5, 2, 4, 5, 2, 1, 4.

B.

5, 2, 2, 5, 2, 1, 2

C.

5, 2, 3, 5, 2, 1, 3

D.

Cả 3 đều sai.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...