Cho biết hệ số cân bằng của phương trình hóa học sau là phương án nào ?

  CH3CHO + KMnO4  + H2SO4  CH3COOH  +  MnSO4 +  K2SO4  +  H2O

A.

5, 2, 4, 5, 2, 1, 4.

B.

5, 2, 2, 5, 2, 1, 2

C.

5, 2, 3, 5, 2, 1, 3

D.

Cả 3 đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

5, 2, 3, 5, 2, 1, 3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...