Cho biết hằng số Plang h = 6,625.10−34 (Js), tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s). Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 (μm). Công suất của nguồn là 24 (V). Số photon mà ánh sáng phát ra trong mỗi giây là:

A.

5,43.1019.

B.

5,43.1020.

C.

3,26.1020.

D.

3,26.1019.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...