Cho biết: hằng số Planck h = 6,625.10−34 (Js); tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s); độ lớn điện tích của electron e = 1,6.1019 (C). Công thoát electron của một kim loại dùng làm catot là A = 3,6 (eV). Giới hạn quang điện của kim loại đó là:

A.

1,35 (μm).

B.

0,345 (μm).

C.

0,321 (μm).

D.

0,426 (μm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,345 (μm).

Ta có: A = 3,6 (eV) = 5,76.10−19 (J).

λ0 = 0,345.10−6 (m) = 0,345 (μm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...