Cho biết: hằng số Planck h = 6,625.10−34 (Js), tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s), độ lớn điện tích electron |e| = 1,6.10−19 (C). Chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0,4 (μm) vào catôt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có công thoát A = 2,48 (eV). Nếu hiệu điện thế giữa anot và catot là UAK = 3 (V) thì động năng lớn nhất của quang electron khi đập vào anot là:

A.

6,8.10−19 (J).

B.

7,9.10−19 (J).

C.

5,8.10−19 (J).

D.

4,6.10−19 (J).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

5,8.10−19 (J).

Động năng ban đầu chuyển động là:

Wd0max = - A = - 2,48.1,6.10-19 = 10-19 (J).
Động năng lớn nhất của quang electron khi đập vào anot là:

Wdmax = Wd0max + eUAK = 10-19 + 1,6.10-19.3 = 5,8.10-19 (J).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...