Cho biết Eº(Cr3+/Cr) = −0,74 (V) ; Eº(Pb2+/Pb) = −0,13 (V). Sự so sánh nào sau đây là đúng?

A.

Ion Pb2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Cr3+.

B.

Nguyên tử Pb có tính khử mạnh hơn nguyên tử Cr.

C.

Ion Cr3+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Pb2+.

D.

Nguyên tử Cr có tính khử yếu hơn nguyên tử Pb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ion Pb2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Cr3+.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...