Cho biết Eº(Cr3+/Cr) = −0,74 (V) ; Eº(Pb2+/Pb) = −0,13 (V). Sự so sánh nào sau đây là đúng?

A.

Ion Pb2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Cr3+.

B.

Nguyên tử Pb có tính khử mạnh hơn nguyên tử Cr.

C.

Ion Cr3+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Pb2+.

D.

Nguyên tử Cr có tính khử yếu hơn nguyên tử Pb.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...