Cho biết : Eº(Cr3+/Cr) = –0,74 V ; Eº(Cu2+/Cu) = +0,34 V.

Thế oxi hoá - khử của phản ứng: 2Cr + 3Cu2+  2Cr3+ + 3Cu là:

A.

0,40 V.

B.

1,08 V.

C.

1,25 V.

D.

2,50 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1,08 V.

Thế oxi hóa khử của phản ứng được tính theo:

= Eº(Cu2+/Cu) − Eº(Cr3+/Cr) = +0,34 − (−0,74) = 1,08 (V).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...