Cho biết : Eº(Cr3+/Cr) = –0,74 V ; Eº(Cu2+/Cu) = +0,34 V.

Thế oxi hoá - khử của phản ứng: 2Cr + 3Cu2+  2Cr3+ + 3Cu là:

A.

0,40 V.

B.

1,08 V.

C.

1,25 V.

D.

2,50 V.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...