Cho biết: Eº(Ag+/Ag) = +0,80 (V) và Eº(Hg2+/Hg) = +0,85 (V).

Phản ứng hoá học nào sau đây xảy ra được?

A.

Hg + Ag+  Hg2+ + Ag.

B.

Hg2+ + Ag Hg + Ag+.

C.

Hg2+ + Ag+  Hg + Ag.

D.

Hg + Ag Hg2+ + Ag+.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...