Cho biết đặc điểm của phong trào công nhân Việt Nam giai đoạn 1919 đến trước tháng 8-1925?

A. Phong trào chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế, mang tính tự phát
B. Phong trào thể hiện ý thức về quyền lợi kinh tế
C. Phong trào chủ yếu đòi quyền lợi, chính trị và kinh tế có ý thức
D. Phong trào thể hiện ý thức chính trị
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...