** Cho biết các gen phân li độc lập nhau. Một cá thể có kiểu gen AaBBDdEe.

Cá thể trên tạo được tối đa bao nhiêu kiểu giao tử?

A.

12.

B.

4.

C.

8.

D.

16.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...