** Cho biết các gen phân li độc lập nhau. Một cá thể có kiểu gen AaBBDdEe.

Cá thể trên tạo được tối đa bao nhiêu kiểu giao tử?

A.

12.

B.

4.

C.

8.

D.

16.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

8.

Có 3 cặp gen dị hợp. Suy ra có 23 = 8 kiểu giao tử.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...