** Cho biết các gen phân li độc lập nhau. Một cá thể có kiểu gen AaBBDdEe.

Cá thể trên tạo được tối đa bao nhiêu kiểu giao tử?

A.

12.

B.

4.

C.

8.

D.

16.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

8.

Có 3 cặp gen dị hợp. Suy ra có 23 = 8 kiểu giao tử.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...