Cho biết các gen phân li độc lập, mỗi gen qui định một tính trạng, trội hoàn toàn, quá trình giảm phân và thụ tinh xảy ra bình thường. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình A-bbccD- tạo ra từ phép lai AaBbCcdd × AABbCcDd là

A. 1/32.
B. 1/8.
C. 1/16.
D. 1/64
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Phép lai AaBbCcdd × AABbCcDd = (Aa × AA)(Bb × Bb)(Cc × Cc)(dd × Dd) Aa × AA → 1A- Bb × Bb → 1/4bb Cc × Cc → 1/4cc dd × Dd → 1/2D- Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình A-bbccD- tạo ra từ phép lai AaBbCcdd × AABbCcDd là: 1.(1/4).(1/4).(1/2) = 1/32

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...