Cho biết các cặp gen nằm trên cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Thực hiện phép lai P: AaBbDd × AaBbDd thu được F1 tổng số 8000 cá thể. Tính theo lí thuyết số cá thể mang kiểu gen dị hợp tử về một trong ba cặp gen là bao nhiêu?

A. 1000 cá thể.
B. 1125 cá thể.
C. 5000 cá thể.
D. 3000 cá thể.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Xét phép lai AaBbDd x AaBbDd = (Aa x Aa)(Bb x Bb) (Dd x Dd) Aa x Aa → Đời con thu được ½ đồng hợp + ½ dị hợp Tương tự các phép lai khác cũng vậy Tính theo lí thuyết tỉ lệ cá thể mang kiểu gen dị hợp tử về một trong ba cặp gen là: 3C1 . (½) . (½)^2 = 3/8 Số cá thể mang kiểu gen dị hợp tử về một trong ba cặp gen là: 8000 . (3/8) = 3000 → Đáp án D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi thử THPTQG Môn Sinh Học trường THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2018 - có lời giải chi tiết

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...