** Cho biết bướm tằm: Gen A quy định kén dài; gen a quy định kén bầu; gen B quy định kén trắng; gen b quy định kén vàng. Các gen cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể thường và hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra bướm tằm đực. Phép lai P mang các cặp gen ♀(Aa,Bb) x ♂(Aa,Bb) cho kết quả phân li kiểu hình F1 vi đủ 4 kiểu hình theo tỉ lệ 9 kén dài, màu trắng : 3 kén dài, màu vàng : 3 kén bầu, màu trắng : 1 kén bầu, màu vàng.

Kết quả lai phân tích bướm tằm đực P nói trên được số kiểu hình theo tỉ lệ:

A.

bốn kiểu hình tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1.

B.

bốn kiểu hình tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

C.

hai kiểu hình tỉ lệ 1 : 1.

D.

bốn kiểu hình tỉ lệ khác 3 : 3 : 1 : 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

bốn kiểu hình tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...