** Cho biết bướm tằm: Gen A quy định kén dài; gen a quy định kén bầu; gen B quy định kén trắng; gen b quy định kén vàng. Các gen cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể thường và hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra bướm tằm đực. Phép lai P mang các cặp gen ♀(Aa,Bb) x ♂(Aa,Bb) cho kết quả phân li kiểu hình F1 vi đủ 4 kiểu hình theo tỉ lệ 9 kén dài, màu trắng : 3 kén dài, màu vàng : 3 kén bầu, màu trắng : 1 kén bầu, màu vàng.

Kết quả lai phân tích bướm tằm cái P nói trên được số kiểu hình theo tỉ lệ:

A.

bốn kiểu hình tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

B.

hai kiểu hình tỉ lệ 1 : 1.

C.

bốn kiểu hình tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1.

D.

bốn kiểu hình tỉ lệ không bằng nhau.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...