** Cho biết bướm tằm: Gen A quy định kén dài; gen a quy định kén bầu; gen B quy định kén trắng; gen b quy định kén vàng. Các gen cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể thường và hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra bướm tằm đực. Phép lai P mang các cặp gen ♀(Aa,Bb) x ♂(Aa,Bb) cho kết quả phân li kiểu hình F1 vi đủ 4 kiểu hình theo tỉ lệ 9 kén dài, màu trắng : 3 kén dài, màu vàng : 3 kén bầu, màu trắng : 1 kén bầu, màu vàng.

Kết quả lai phân tích bướm tằm cái P nói trên được số kiểu hình theo tỉ lệ:

A.

bốn kiểu hình tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

B.

hai kiểu hình tỉ lệ 1 : 1.

C.

bốn kiểu hình tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1.

D.

bốn kiểu hình tỉ lệ không bằng nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

hai kiểu hình tỉ lệ 1 : 1.

ở F1 xuất hiện 6,25% giao tử ab x 12,5% giao tử ab.

Suy ra kiểu gen của bướm tằm bố mẹ là: ♀  x  ♂

Phép lai phân tích bướm tằm cái: ♀   x   ♂

Giao tử :                             AB = ab =        1 ab

FB: 1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh ngắn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...