** Cho biết A: Chín sớm, a: Chín muộn; B: Hạt nâu, b: Hạt trắng. Các cặp alen phân li độc lập nhau.

Nếu có một tính trạng phân li 3 : 1, tính trạng kia đồng tính sẽ có bao nhiêu công thức lai cho kết quả trên?

A.

4.

B.

3.

C.

8.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

8.

Trường hợp 1: (3 : 1)(1)

 + Thời gian chín phân li 3 : 1 P: Aa x Aa

+ Màu sắc hạt phân li (1)  P: BB x BB hoặc BB x Bb hoặc BB x bb hoặc bb x bb.

Xét cả hai tính trạng, có 4 công thức lai cho kết quả trên: AaBB x AaBB; AaBB x AaBb; AaBB x Aabb; Aabb x Aabb.

Trường hợp 2: (1)(3 : 1)

Tương tự như trên, ta có thêm 4 công thức lai.

Vậy, có tất cả 4 + 4 = 8 công thức lai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...