** Cho biết A: Chín sớm, a: Chín muộn; B: Hạt nâu, b: Hạt trắng. Các cặp alen phân li độc lập nhau.

Nếu F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1. Có bao nhiêu phép lai ở P cho kết quả trên?

A.

2.

B.

1.

C.

3.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2.

Tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1 = (1 : 1)(1 : 1)

+ Thời gian chín phân li 1 : 1  P: Aa x aa

+ Màu sắc hạt phân li 1 : 1 P: Bb x bb

Xét cả hai tính trạng, kiểu gen P có thể AaBb x aabb hoặc Aabb x aaBb.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...