Cho bất phương trình: x2 + 1 ≤ x + 2  (∗)
Một học sinh giải bất phương trình này theo các bước sau:
B1: (∗) ⇔ x2 + 1 ≤ (x + 2)2
B2:       ⇔ x2 + 1 ≤ x2 + 4x + 4
B3:       ⇔ 4x ≥ -3
B4:       ⇔ x ≥ -34
B5: Tập nghiệm của bất phương trình đã cho là [-34 ; +∞).
Học sinh đã sai lầm ở bước: 

A.

B1.

B.

B2.

C.

B3.

D.

B4.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...