Cho bất phương trình log12(2x2x1)log12(x2+4x5) . Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A.   Bất phương trình có nghĩa khi x<5 .
B.   Tập nghiệm S=(1;4] .
C.   Bất phương trình có nghĩa khi x>1 .
D.   Tập nghiệm S=(;1)(4;+) .
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:   Điều kiện: {2x2x1>0x2+4x5>0{[x<12x>1[x<5x>1[x<5x>1 log12(2x2x1)log12(x2+4x5)2x2x1x2+4x5x25x+401x4 Kết hợp với điều kiện ta được: 1<x4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...