Cho bất phương trình log12(2x2x1)log12(x2+4x5) . Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A.   Bất phương trình có nghĩa khi x<5 .
B.   Tập nghiệm S=(1;4] .
C.   Bất phương trình có nghĩa khi x>1 .
D.   Tập nghiệm S=(;1)(4;+) .
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...