Cho bảng số liệu sau: SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA (Đơn vị: Nghìn tấn)
Năm2005200720092010
Tổng sản lượng3466.84199.14870.35142.7
Khai thác1987.92074.52280.52414.4
Nuôi trồng1478.92124.62589.82728.3
Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi sản luợng thủy sản của nước ta giai đoạn 2005 - 2010 là:

A. Tròn
B. Cột chồng
C. Miền
D. Đường biểu diễn
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...