Cho bảng số liệu sau

GDP theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế ở nước ta Đơn vị: nghìn tỉ đồng

Thành phần

2005

2010

2014

Kinh tế nhà nhước

343,9

722,0

1255,0

Kinh tế ngoài nhà nước

431,5

1054,1

1891,6

Kinh tế vốn đầu tư nước ngoài

138,6

381,7

791,3

Tổng số

914,0

2157,8

3937,9

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống Kê, 2016)

Để thể hiện sự thay đổi quy mô và cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta qua các năm thì biểu đồ nào thích hợp nhất?

A. Cột
B. Tròn
C. Đường
D. Miền
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ và bảng số liệu đã cho, để thể hiện sự thay đổi quy mô và cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta qua các năm thì biểu đồ nào thích hợp nhất là biểu đồ tròn (thể hiện quy mô và cơ cấu < 4 năm)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi thử THPTQG 2018 môn Địa lý trường THPT Chuyên Thái Bình - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...