Cho bảng số liệu:  SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 -2015

Năm

Tổng sản lượng

(nghìn tẩn)

Sản lượng nuôi trồng

(nghìn tấn)

Giá trị xuất khâu

(triệu đô la Mỹ)

2010

5 143

2 728

5 017

2013

6 020

3 216

6 693

2014

6 333

3 413

7 825

2015

6 582

3 532

6 569

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Để thể hiện sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta, giai đoạn 2010 -2015 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A.

Đường.

B.

Miền.

C.

Kết hợp.

D.

Cột.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Dựa vào kĩ năng nhận biện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện các đối tuợng có 2 đơn vị khác nhau là biểu đồ kết hợp Trong đó: Sản luợng là cột chồng. Gía trị xuất khẩu là đường.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...