Cho bảng số liệu SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2015. (Đơn vị: triệu tấn)

Năm

Tổng số

Chia ra

Lúa đông xuân

Lúa hè thu

Lúa mùa

2005

35,8

17,3

10,4

8,1

2009

38,9

18,7

11,2

9,0

2013

44,0

20,1

14,6

9,3

2015

45,1

20,7

15,0

9,4

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, NXB Thống kê, 2016)

Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?

A.

Tỉ trọng lúa đông xuân luôn lớn nhất.

B.

TỈ trọng lúa đông xuân giảm liên tục.

C.

Tỉ trọng lúa mùa luôn nhỏ nhất.

D.

Tỉ trọng lúa hè thu tăng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Dựa vào bảng số liệu đã cho và công thức tính Tỉ trọng thành phần trong tổng = giá trị thành phần / Tổng *100% Ta có bảng SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2015. (Đơn vị: %)   => Nhận xét thấy A. Tỉ trọng lúa đông xuân luôn lớn nhất " đúng B. TỈ trọng lúa đông xuân giảm liên tục " sai vì từ năm 2013 đến năm 2015 tỉ trọng lúa đông xuân tăng nhẹ C. Tỉ trọng lúa mùa luôn nhỏ nhất " đúng D. Tỉ trọng lúa hè thu tăng " đúng Þ Nhận xét không đúng là B.

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...