Cho bảng số liệu: Nhận xét nào chưa đúng về bảng số lượng trên

A. Nhiệt độ trung bình tháng 1 có sự chênh lệnh lớn giữa hai miền Bắc và Nam
B. Nhiệt độ trung bình tháng 7 cao nhất ở miền Trung
C. Nhiệt độ trung bình tháng 1, tháng 7 và trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam
D. Biên độ nhiệt năm giảm dần từ Bắc vào Nam
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Dựa vào bảng số liệu đã cho, dễ nhận thấy - Nhiệt độ trung bình tháng 1 tăng dần từ Bắc vào Nam - Nhiệt độ trung bình năm cũng tăng dần từ Bắc vào Nam - Nhiệt độ trung bình tháng 7 cao nhất ở miền Trung, 2 miền Bắc - Nam có nhiệt độ thấp hơn => nhận xét Nhiệt độ trung bình tháng 1, tháng 7 và trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam là chưa đúng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...