Cho bảng số liệu:

GDP CỦA NƯỚC TA PHÂN THEO KHU VỰC KINH TỂ

                         (Đơn vị: tỉ đồng)

Năm

Tổng số

Nông-lâm-thủy sản

Công nghiệp-xây dựng

Dịch vụ

2000

441646

108356

162220

171070

2010

1887082

396576

693351

797155

2014

3541828

696696

1307935

1537197

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi GDP của nước ta phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 2000 - 2014?

A. Khu vực dịch vụ tăng nhanh nhất.
B. Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng nhanh nhất
C. Khu vực nông - lâm - thủy sản luôn thấp nhất.D Khu vực nông - lâm - thủy sản tăng chậm nhất.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Áp dụng công thức tính tốc độ tăng trưởng = giá trị năm sau/ giá trị năm gốc *100% (đơn vị %) Tốc độ tăng trưởng khu vực nông - lâm - thủy sản = 696696 / 108356 = 643% Tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng = 1307935 / 162220 = 806,3% Tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ = 1537197 / 171070 =898,6% => Khu vực dịch vụ tăng nhanh nhất. => nhận xét Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng nhanh nhất là không đúng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề ôn luyện THPTQG môn Địa lý - cungthi.vn - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...