Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA CẢ NƯỚC, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
VùngDiện tích (nghìn ha)Sản lượng (nghìn tấn)
2000201420002014
Đồng bằng sông Hồng1212,61079,66586,66548,5
Đồng bằng sông Cửu Long3945,84249,516702,725245,6
Cả nước7666,37816,232529,544974,6
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016) Theo bảng số liệu trên, năng suất lúa của cả nước năm 2014 là

A. 59,4 tạ/ha.
B. 5,94 tạ/ha.
C. 57,5 tạ/ha.
D. 60,7 tạ/ha.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Áp dụng công thức tính năng suất = sản lượng/ diện tích (tạ/ha) Năng suất lúa của cả nước năm 2014 = 449746/7816,2 = 57,54 tạ/ha => Chú ý đổi đơn vị sản lượng về tạ, đơn vị diện tích về ha

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...