Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM
VùngDiện tích(nghìn ha)Sản lượng lúa (nghìn tấn)
2005201420052014
Đồng bằng sông Hồng1 186,11 122,76 398,47 175,2
Đồng bằng sông Cửu Long3 826 34 249,519 298,525 475 0
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016) Theo bảng trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích và sản lượng lúa cả năm của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sồng Cửu Long năm 2005 và năm 2014?

A. Diện tích giảm, sản lượng tăng ở Đồng bằng sông Hồng.
B. Diện tích tăng, sản lượng tăng ở Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Sản lượng ở Đồng bằng sông Cửu Long luôn lớn hơn Đồng bằng sông Hồng.
D. Diện tích ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh hơn sản lượng.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Từ 2005 - 2014: Diện tích lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng 1,11 lần Sản lượng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng 1,32 lần => Diện tích ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh hơn sản lượng là không đúng => đáp án D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...