Cho bảng số liệu

Diện tích đất tự nhiên phân theo vùng ở nước ta đến 31/12/2015 (đơn vị: nghìn ha)

Vùng

Diện tích

Trung du và miền núi Bắc Bộ

10137,8

Đồng bằng sông Hồng

1508,2

Bắc Trung Bộ

5111,1

Duyên hải Nam Trung Bộ

4453,8

Tây Nguyên

5450,9

Đông Nam Bộ

2351,9

Đồng bằng sông Cửu Long

4081,6

(Nguồn: niên giám thống kê Việt Nam 2016, Nhà xuất bản Thống Kê, 2017)

Cho biết nhận xét nào sau đây đúng về diện tích phân theo vùng nước ta đến hết 31/12/2015

A. Diện tích Đồng bằng sông Cửu Long lớn nhất
B. Diện tích Đồng bằng sông Hồng nhỏ nhất
C. Diện tích Bắc Trung Bộ nhỏ hơn Duyên hải Nam Trung Bộ
D. Diện tích Đông Nam Bộ nhỏ nhất
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Dựa vào bảng số liệu đã cho nhận xét thấy diện tich Đồng bằng sông Hồng nhỏ nhất chỉ 1508,2 nghìn ha

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...