Cho bảng số liệu: DÂN SỐ VIỆT NAM QUA CÁC NĂM (Đơn vị: Nghìn người)
Năm2000200520092014
Tổng số77 63182 39286 02590 729
Thành thị18 72522 33225 58530 035
Nông thôn58 90660 06060 44060 694
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016) Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?

A. Dân thành thị tăng ít hơn dân nông thôn.
B. Dân thành thị và dân nông thôn đều tăng.
C. Dân thành thị tăng nhanh hơn dân nông thôn.
D. Dân thành thị ít hơn dân nông thôn.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Từ 2000 - 2014 Dân thành thị tăng 11310 người Dân nông thôn tăng 2788 người => Dân thành thị tăng ít hơn dân nông thôn là chưa chính xác => đáp án A đúng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...