Cho ba vật dao động điều hòa cùng biên độ $A=10\,\,cm$ nhưng tần số khác nhau. Biết rằng tại mọi thời điểm, li độ, vận tốc của các vật liên hệ với nhau bởi biểu thức: $\frac{{{x}_{1}}}{{{v}_{1}}}+\frac{{{x}_{2}}}{{{v}_{2}}}=\frac{{{x}_{3}}}{{{v}_{3}}}$. Tại thời điểm t, các vật cách vị trí cân bằng của chúng lần lượt là 6 cm; 8 cm và ${{\text{x}}_{0}}$. Giá trị ${{\text{x}}_{0}}$ gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau:

A. 8,7 cm.
B. 9,0 cm.
C. 7,8 cm.
D. 8,5 cm.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...