Cho ba vật dao động điểu hòa cùng biên độ $A=10\,\,cm$ nhưng tần số khác nhau. Biết rằng tại mọi thời điểm li độ, vận tốc của các vật liên hệ với nhau bởi biểu thức $\frac{{{x}_{1}}}{{{v}_{1}}}+\frac{{{x}_{2}}}{{{v}_{2}}}=\frac{{{x}_{3}}}{{{v}_{3}}}+2018$. Tại thời điểm t, các vật cách vị trí cân bằng của chúng lần lượt là 6 cm, 8 cm và ${{\text{x}}_{3}}$ . Giá trị ${{\text{x}}_{3}}$ gần giá trị nào nhất:

A. 9 cm.
B. 8,5 cm.
C. 7,8 cm.
D. 8,7 cm.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...