Cho ba phương trình ion: img1  Nhận xét đúng là          

A.

A: Tính oxi hoá: img1 

B.

B: Tính khử: img1

C.

C: Tính oxi hoá: img1

D.

D: Tính khử: img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dựa vào dãy điện hóa kim loại: Theo phản ứng tổng quát: img1 (1) Khử: img2 (2) Khử img3 (3) Khử: img4          

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG LÀ C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...