Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuclôn tương ứng là AX, AY, AZ với AX = 2AY = 0,5AZ. Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là ΔEX, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ < ΔEX < AEY. Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là:

A.

X, Y, Z.

B.

Z, X, Y. 

C.

Y, Z, X.

D.

Y, X, Z.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Y, X, Z.

Năng lượng liên kết riêng của X, Y, Z: . Theo đầu bài: AX = 2AY = 0,5AZ  2AX = 4AY = AZ tức là AY < AX < AZ và ΔE> ΔEX > ΔEZ nên ΔErZ < ΔErX < ΔErY  Thứ tự bền vững giảm dần của các hạt nhân là Y, X, Z.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...