Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuclôn tương ứng là AX, AY, AZ với AX = 2AY = 0,5AZ. Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là ΔEX, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ < ΔEX < AEY. Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là:

A.

X, Y, Z.

B.

Z, X, Y. 

C.

Y, Z, X.

D.

Y, X, Z.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Y, X, Z.

Năng lượng liên kết riêng của X, Y, Z: . Theo đầu bài: AX = 2AY = 0,5AZ  2AX = 4AY = AZ tức là AY < AX < AZ và ΔE> ΔEX > ΔEZ nên ΔErZ < ΔErX < ΔErY  Thứ tự bền vững giảm dần của các hạt nhân là Y, X, Z.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...