Cho $a=\log_5 2;\,b=\log_53$. Khi đó $\log_{10}6$ bằng

A.

$\dfrac{a+b}{1+b}$

B.

$\dfrac{a+b}{1+a}$

C.

$\dfrac{1+a}{a+b}$

D.

$\dfrac{ab}{1+a}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Ta có $\log_{10}6=\dfrac{\log_5 6}{\log_5 10}=\dfrac{\log_5 2+\log_5 3}{1+\log_5 2}=\dfrac{a+b}{1+a}$.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...