Cho Al tác dụng với dung dịch X tạo khí Y nhẹ hơn CO. X là dung dịch nào sau đây?

A.

H2SO4 đặc nóng.

B.

HNO3 loãng.

C.

HNO3 đặc nóng.

D.

H3PO4.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...