Cho Al tác dụng với dung dịch X tạo khí Y nhẹ hơn CO. X là dung dịch nào sau đây?

A.

H2SO4 đặc nóng.

B.

HNO3 loãng.

C.

HNO3 đặc nóng.

D.

H3PO4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Khí tạo ra H2 nên suy ra X là dung dịch H3PO4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...