Cho A và B là hai biến cố của không gian mẫu Ω. Mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau là

A.

P(A υ B) = P(A) + P(B).

B.

Nếu A và B đối nhau thì P(A) + P(B) = 1.

C.

P(A.B) = P(A).P(B).

D.

Ta luôn có P(A) + P(B) ≤ 1.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...