** Cho A: Quả tròn            B: Quả đỏ             D: Quả ngọt

          a: Quả dài              b: Quả xanh          d: Quả chua

Các cặp gen phân li độc lập nhau. Cho P: AaBbDd x AaBbdd.

Số kiểu gen tối đa xuất hiện ở F1 từ phép lai trên:

A.

9.

B.

18.

C.

12.

D.

27.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

18.

+ Xét di truyền hình dạng quả:

P: Aa x Aa → F1 có 3 kiểu gen, tỉ lệ 1AA : 2Aa : 1aa.

                          2 kiểu hình, tỉ lệ 3 tròn : 1 dài.

+ Xét di truyền màu sắc quả:

P: Bb x Bb → F1 có 3 kiểu gen, tỉ lệ 1BB : 2Bb : 1bb.

                          2 kiểu hình, tỉ lệ 3 đỏ : 1 xanh.

+ Xét di truyền vị quả:

P: Dd x dd  → F1 có 2 kiểu gen, tỉ lệ 1Dd : 1dd.

                           2 kiểu hình, tỉ lệ 1 ngọt : 1 chua.

 Xét di truyền cả ba cặp tính trạng, số kiểu gen ở F1: 3.3.2 = 18 kiểu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...