** Cho    A: Quả đỏ            B: Chín  sớm

              a: Quả xanh         b: Chín muộn.

Hai cặp gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng.

Khi lai phân tích F1 dị hợp hai cặp gen, thu được 4676 cây quả đỏ, chín muộn : 4674 cây quả xanh, chín sớm : 825 cây quả đỏ, chín sớm : 826 cây quả xanh, chín muộn. Kiểu gen và tần số hoán vị của F1 là:

A.

; tần số hoán vị gen bằng 7,5%.

B.

; tần số hoán vị gen bằng 15%.

C.

; tần số hoán vị gen bằng 15%.

D.

; tần số hoán vị gen bằng 7,5%.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...