** Cho    A: Quả đỏ            B: Chín  sớm

              a: Quả xanh         b: Chín muộn.

Hai cặp gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng.

Khi lai phân tích F1 dị hợp hai cặp gen, thu được 4676 cây quả đỏ, chín muộn : 4674 cây quả xanh, chín sớm : 825 cây quả đỏ, chín sớm : 826 cây quả xanh, chín muộn. Kiểu gen và tần số hoán vị của F1 là:

A.

; tần số hoán vị gen bằng 7,5%.

B.

; tần số hoán vị gen bằng 15%.

C.

; tần số hoán vị gen bằng 15%.

D.

; tần số hoán vị gen bằng 7,5%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

; tần số hoán vị gen bằng 15%.

Từ tỉ lệ 4 loại kiểu hình, suy ra 4 loại giao tử của F1: Ab = aB = 42,5%, AB = ab = 7,5%.

Vậy kiểu gen của F1 là  và tần số hoán vị gen của F1: 7,5% . 2 = 15%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...