** Cho A: Quả dài                   B: Có râu                    D: Hạt tím

          a: Quả ngắn                 b: Không râu               d: Hạt trắng.

Quá trình giảm phân không xảy ra hoán vị gen. Xét phép lai P: (Aa, Bb, Dd) x (aa, Bb, dd).

Trường hợp có 4 loại kiểu hình xuất hiện ở F1, tỉ lệ phân li các loại kiểu hình này sẽ là

A.

1 : 1 : 1 : 1.

B.

9 : 3 : 3 : 1 hoặc 3 : 3 : 1 : 1.

C.

1 : 1 : 1 : 1 hoặc 3 : 3 : 1 : 1.

D.

3 : 3 : 1 : 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

3 : 3 : 1 : 1.

4 = 2 x 2. Muốn 2 cặp tính trạng xuất hiện 2 loại kiểu hình thì chỉ có thể là hai tính trạng kích thước quả và màu sắc hạt.

Tỉ lệ của 4 loại kiểu hình phải là (3 : 1)(1 : 1) = 3 : 3 : 1 : 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...