Cho a mol một anđehit Y tác dụng với AgNO3 dư/NH3, thu được 4a mol Ag. Anđehit Y là:

A.

H-CHO.

B.

(CHO)2.

C.

R(CHO)2.

D.

H-CHO hoặc (CHO)2 hoặc R(CHO)2.

E.

7,2.

F.

3,2.

G.

6,4.

H.

5,6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:H
Lời giải:

H-CHO hoặc (CHO)2 hoặc R(CHO)2.

Chú ý rằng 1 (mol) anđehit 4 mol Ag.

Chỉ xảy ra khi đó là H-CHO hoặc anđehit hai chức R(CHO)2.

5,6.

\displaystyle {{n}_{CO}}\text{ }=\text{ }0,2mol

Hh khí gồm \displaystyle C{{O}_{2}} và CO dư; Mhhkhí = 40 g/mol

Áp dụng qui tắc đường chéo \displaystyle \Rightarrow \text{ }{{n}_{C{{O}_{2}}}}=\text{ }0,15mol\text{ }v\grave{a}\text{ }{{n}_{CO\,d}}_{u}=\text{ }0,05mol

\displaystyle \Rightarrow \text{ }{{n}_{O}}_{t\acute{a}chra}={{n}_{C{{O}_{2}}}}=\text{ }0,15mol

\displaystyle \Rightarrow \text{ }m\text{ }=\text{ }{{m}_{oxit}}\text{- }{{m}_{oxi\text{ }t\acute{a}ch\text{ }ra}}=8\text{ }-\text{ }0,15\text{ }.\text{ }16\text{ }=\text{ }5,6g

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...